Các dạng khung phổ biến

Khung kèo vòm - 1 nhịp.

Khung kèo vòm - 2 nhịp

Khung kèo - 3 nhịp - 6 mái

Khung kèo thẳng - 1 nhịp

Khung kèo thẳng - 2 nhịp - 2 mái

Khung kèo - 3 nhịp - 2 mái

Khung kèo vòm lệch - 1 nhịp

Khung kèo thẳng - 2 nhịp - 4 mái

Khung kèo vòm lệch - 2 nhịp